2011-07-19
Znów konkurs na Faceboku - zapraszamy!

 REGULAMIN KONKURSU

Mój Pies bezpieczny nad wodą :-)

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Mój Pies bezpieczny nad wodą :-)” („Konkurs”).

 2. Organizatorem Konkursu jest agencja Fischer&Zubek PR Partners Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000272885, NIP 5252389201, REGON 140879788 („Organizator”), działająca na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059492, o kapitale zakładowym w wysokości 5.900.000.000,00 zł. (słownie złotych: pięć miliardów dziewięćset milionów) opłaconym w całości, NIP 525 000 80 28 („Sponsor”). Sponsor nie odpowiada w związku z organizacją Konkursu wobec Uczestników.

 3. Konkurs będzie trwał łącznie od godz. 10:00 w dniu 20 lipca 2011 r. do godz. 15:00 w dniu 28 lipca 2011 r., w tym: I etap konkursu zakończy się 26 lipca przyznaniem jednej nagrody przez Komisję, II etap konkursu zakończy się 28 lipca przyznaniem drugiej nagrody dla Uczestnika wyłonionego ankiecie.

 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej http://www.pgnigbezpiecznienadwoda.pl/ oraz mediów, w tym w szczególności za pośrednictwem strony http://www.facebook.com/pgnig.bezpiecznie.nad.woda (obie strony, których adresy podano w tym punkcie mogą być dalej zwane „Stronami”). Strony można przeglądać przy wykorzystaniu domyślnej przeglądarki www.

 

Uczestnicy Konkursu

§ 2

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy niepełnoletni będą dyskwalifikowani.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla fanów fanpage’a Mój Pies (http://www.facebook.com/magazynmojpies) oraz PGNiG BEZPIECZNIE NAD WODĄ (http://www.facebook.com/pgnig.bezpiecznie.nad.woda).

 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:

  1. członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,

  2. osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 ust. 1 a także członkowie ich najbliższych rodzin,

  3. członkowie władz i pracownicy Sponsora a także członkowie ich najbliższych rodzin,

  4. członkowie władz i pracownicy partnerów Konkursu. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

Zasady Konkursu i Polityka Prywatności

§ 3

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania składającego się na Konkurs. Do Konkursu można przystąpić od godz. 10:00 w dniu 20 lipca 2011 r. do godz. 15:00 w dniu 26 lipca 2011r.

 2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres mailowy (konkurs.pgnig@firmapr.com.pl) zdjęcia przedstawiającego psa nad wodą oraz zmieszczenie go na tablicy profilu PGNiG Bezpiecznie nad wodą.

 3. Celem Konkursu jest wyłonienie 2 najzabawniejszych fotografii prezentujących psy nad wodą.

 4. Warunkiem udziału konkursie jest przesłanie na adres mailowy (konkurs.pgnig@firmapr.com.pl) zdjęcia przedstawiającego psa nad wodą oraz bycie fanem fanpage’a Mój Pies oraz PGNiG BEZPIECZNIE NAD WODĄ na Facebooku.

 5. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych:

  1. imienia i nazwiska

  2. adresu zamieszkania

  3. adresu e-mail

  4. numeru telefonu kontaktowego

  5. daty urodzenia

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego Konkursu, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail).

 1. Prawidłowe rozwiązanie konkursu wymaga przesłania na adres e-mail (konkurs.pgnig@firmapr.com.pl) zdjęcia wraz z następującymi danymi osobowymi:

  1. imię i nazwisko

  2. adres zamieszkania

  3. adres e-mail

  4. numer telefonu kontaktowego

  5. data urodzenia

Niepodanie tych danych spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.

 1. Każdy Uczestnik może być nagrodzony w Konkursie tylko raz. Nagroda zostaje przyznana 2 Uczestnikom, których zdjęcie zostanie wybrane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie. E-mail przesłany przez Uczestnika na adres e-mail konkurs.pgnig@firmapr.com.pl musi być zgodny z postanowieniami pkt 4 powyżej.

 

Pula nagród

§ 4

 1. Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Sponsor, przy czym Sponsor nie będzie odpowiedzialny wobec Uczestników w związku z nagrodami. Za przekazanie nagród odpowiada Organizator. Nagrody będą zgodne z opisem i odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników w odniesieniu do nagród ograniczona jest do ich zgodności z poniższym opisem.

 2. Nagrodami w Konkursie są 2 lornetki.

 3. Nagrody otrzymane w Konkursie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagród

§ 5

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać czteroosobowa Komisja Konkursowa utworzona przez Organizatora („Komisja”).

 2. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, których zdjęcia zostaną wybrane w dwóch wariantach: (1) pierwsze zdjęcie zostanie wybrane przez Komisję i (2) drugie zdjęcie zostanie wybrane przez fanów fanpage’a PGNiG BEZPIECZNIE NAD WODĄ w ankiecie utworzonej na fanpage’u. Ankieta trwała będzie od godz. 17:00 w dniu 26 lipca 2011 r. do godz. 15:00 w dniu 28 lipca 2011 r.

 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 28.07.2011 r. (17:00).

 4. W trakcie Konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu, za pomocą poczty e-mail, z informacją o zwycięstwie oraz z prośbą o podanie ewentualnych dodatkowych danych w celu przekazania nagrody. Zwycięzcy mają obowiązek odpowiedzi na e-maila kontaktowego w ciągu 2 dni od momentu jego wysłania. W przypadku braku odpowiedzi w tym czasie, zwycięzcy tracą prawo do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.

 5. Wygrane nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane w przesłanych przez zwycięzców e-mailach.

 6. Jeśli w trakcie trwania Konkursu żadna z nagród nie zostanie zdobyta przez Uczestników wg zasad opisanych w Regulaminie, nagrody te nie zostaną przyznane.

 

Facebook

§ 6

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez ani powiązany z serwisem Facebook. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy zwalniają właściciela serwisu Facebook z wszelkiej odpowiedzialności w związku z Konkursem.

Reklamacje

§ 7

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: konkurs.pgnig@firmapr.com.pl.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail.

 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Strony mają charakter rozrywkowy. Przeglądanie Stron następuje na własną odpowiedzialność Uczestnika. Sponsor i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem Stron. To samo dotyczy materiałów związanych z Konkursem umieszczonych na internetowych stronach partnerów.

 2. Użytkowanie Stron oznacza akceptację postanowień tego Regulaminu. W przypadku, kiedy uczestnictwo w Konkursie wymaga używania jakichkolwiek stron internetowych (w tym na przykład publikowania jakichkolwiek treści na tych stronach internetowych), Uczestnik będzie postępował zgodnie z regulaminami tych stron. Jeżeli publikacja lub umieszczenie jakichkolwiek wypowiedzi w jakimkolwiek medium będzie się wiązało z uczestniczeniem w Konkursie, Uczestnik nie będzie umieszczał treści nielegalnych, oszczerczych, obraźliwych ani innych treści godzących w lub naruszających interesy jakichkolwiek osób trzecich. Działania sprzeczne z treścią tego punktu mogą skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

 3. Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne zakłócenia w odbiorze Stron lub stron włączonych do Konkursu, wynikające z awarii usługodawców internetowych lub będące wynikiem przeciążeń łącz z powodu zbyt dużej ilości odwiedzin, bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie http://www.pgnigbezpiecznienadwoda.pl/.

 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://www. pgnigbezpiecznienadwoda.pl/.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kierowanie się przy wykonywaniu zadań konkursowych przez Uczestników Konkursu nieautoryzowanymi podpowiedziami i poradami.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 11. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych będzie prowadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia nagród. Organizator nie będzie przekazywał danych innym podmiotom. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Z powyższych uprawnień Uczestnik może skorzystać w siedzibie Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne.

 12. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych na Stronach jest Sponsor. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić Uczestników na odpowiedzialność przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w innych obowiązujących przepisach prawa.

 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Liczba wywołań: 2440
Data utworzenia: 2011-07-19
Data publikacji: 2011-07-19

PGNiG Bezpiecznie nad wodą! Witamy!


Sponsorzy
Patroni medialni
Patronaty lokalne
Partnerzy
strony internetowe olsztyn

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X